Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 Almelo vindt het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaal-liberale begroting is bovendien toekomstbestendig: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Als sociaal-liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van onze gemeente. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.

Almelo staat voor haar financiële beleid onder preventief financieel toezicht van de provincie omdat haar eigen vermogen negatief is en de meerjarenbegroting niet structureel sluitend is zonder (forse) aanvullende bezuinigingen. Bij ongewijzigd beleid zal deze situatie de gehele komende raadsperiode aanhouden. Ook al zou het eigen vermogen als gevolg van incidentele opbrengsten eerder aangezuiverd worden, dan nog zijn de problemen niet voorbij omdat dan nog steeds de begroting niet structureel sluit.

Op het gebied van Zorg en Welzijn lukt het nog niet om de benodigde zorg te verlenen met de van rijkswege verstrekte middelen en ook op andere terreinen duiken er steeds weer tegenvallers op. D66 Almelo wil dat er reëel begroot wordt zodat er niet steeds achteraf gaten gevuld moeten worden. Dat vereist een stabiele ambtelijke organisatie en ook stabiliteit op de diverse beleidsterreinen.
Zodra het financieel herstel is gerealiseerd zal door middel van een meerjarig investeringsprogramma inzichtelijk gemaakt moeten worden waar we de komende jaren weer in gaan investeren. Dat is wel nodig, want er is op vele terreinen “achterstallig onderhoud” ontstaan. Indien mogelijk zullen we gebruik maken van subsidies, maar de mogelijkheden van subsidies moeten niet leidend worden in de planvorming.

D66 Almelo wil daarom:

Niet meer onder verscherpt toezicht staan van de provincie, uiterlijk in 2022.

Sanering van langlopende schulden (treasury beleid).

Algemene reserve op orde brengen en toewerken naar een structureel sluitende begroting.

Dat de financiële ruimte wordt aangewend voor het afbouwen van de schulden tot een acceptabel niveau én om te investeren in Almelo. Daarvoor moet een integraal meerjarig investeringsprogramma worden opgesteld, zoals aangegeven in de regels van het gemeentefonds.

Dat er financieel beleid wordt gevoerd met heldere meerjarenplannen en -visies om het beleid goed te kunnen toetsen.

‘Kleine’ gemeentelijke belastingen, zoals de precariobelasting,  evalueren en waar mogelijk afschaffen.

Dat de OZB jaarlijks met niet meer dan het inflatiepercentage wordt verhoogd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018