Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

Het armoedebeleid is wat D66 Almelo betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt of mensen die bijvoorbeeld alleen AOW hebben. D66 Almelo wil dat alle mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de oorzaken van armoede aan te pakken. We vinden het bovendien belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht.

D66 Almelo wil daarom:

Doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoedebestrijdingsinstrumenten moet leidend zijn.

Dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Herziening van de gemeentelijke regelingen om de armoedeval tegen te gaan.

De verschillende initiatieven en mogelijkheden die er zijn op het gebied van armoedebestrijding in Almelo beter inzichtelijk maken en waar mogelijk bundelen, zodat mensen die het nodig hebben beter hun weg weten te vinden.

Mensen perspectief bieden door ze blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – te laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.

Snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de wijkteams van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden.

Meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te helpen.

Dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. Door de invoer van een zogeheten ‘kindpakket’ waarmee  deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018