Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 april 2019

Vragen over inclusiviteit binnen gemeentelijke organisatie

Op 1 november 2018 werd de D66-motie “Bevorderen diversiteit” door de raad aangenomen. In de motie wordt het stadsbestuur opgeroepen het Charter Diversiteit te ondertekenen en de diversiteit in de gemeentelijke organisatie te bevorderen. Wij constateren dat de ondertekening door Almelo van het Charter Diversiteit blijkens de site www.diversiteitinbedrijf.nl nog niet heeft plaatsgevonden. Dat vinden wij teleurstellend (na een wachttijd van ruim 5 maanden).

We hebben dan ook de volgende vragen aan het college:
1. Klopt het dat het Charter Diversiteit nog niet is ondertekend door de gemeente Almelo? Zo ja, wat is hiervan de reden? Zo nee, waarom is hier geen ruchtbaarheid aan gegeven?
2. Op 1 november 2018 is de intentie tot ondertekening van het Charter Diversiteit uitgesproken. Daarmee is impliciet het commitment gegeven aan het formuleren en naleven van doelen en maatregelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Kunt u ons de stand van zaken daarover geven, alsook over het plan van aanpak en de concrete uitdaging (zie Charter)?
3. Om in alle geledingen de toepassing van de principes van gelijke kansen te bevorderen, is het monitoren van de resultaten van de inzet belangrijk:
a. Kunt u ons in dat kader een overzicht geven van de personeelsopbouw en -sterkte naar gender, leeftijd en etnische achtergrond, zowel totaal als per organisatie-eenheid?
b. Omdat de verhouding gender en etnische achtergrond in de top van organisaties aanhoudend en terecht in de belangstelling staat: kunt u ons aangeven hoe dat zich verhoudt tot de gemeentelijke organisatie (absoluut en procentueel)? Het onder a en b gevraagde graag per recente peildatum.
4. Het onder 3 gevraagde is als 0-meting te beschouwen. Wij realiseren ons dat ook zonder het Charter de gemeente zich heeft ingespannen en inspant op het gebied van het bevorderen van gelijke kansen. Om ons dan ook over een langere periode een beeld te vormen, vragen we u het onder 3 genoemde ook te verstrekken per peildata die in het verleden liggen, bij voorkeur minimaal 2 data: bijvoorbeeld 3 en 6 jaar geleden?

Deze vragen zijn samen met de PvdA-fractie ingediend.