Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 februari 2019

Vragen Gravenloo beantwoord

Begin december bracht onze fractie een werkbezoek bracht aan Preston Palace. Daar kwam natuurlijk ook het plan Gravenloo ter sprake en omdat ook wij destijds niet wisten hoe het er nu precies voor stond, stelden wij daarover vragen aan het college. De antwoorden daarop waren vandaag de aanleiding voor het stuk in Tubantia over het definitieve nee voor het Gravenloo. Ter illustratie zijn hier onze vragen en de antwoorden van het college van B & W:

1. Heeft het college inderdaad besloten om niet akkoord te gaan met het plan Gravenloo? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Het college heeft geen besluit genomen over het wel of niet akkoord gaan met de planvorming. Wij hebben aangegeven dat de door de initiatiefnemer voorgestelde ontwikkeling niet passend wordt geacht in de toekomstvisie voor dit gebied. De grootte van de horecavoorziening met ca 500 personen en de daarbij gevraagde sluitingstijden na
middernacht, achten wij niet passend binnen de omgeving en aansluitend op de toekomstvisie voor dit gebied. Wij hebben om deze redenen voorgesteld om een ontwikkeling te realiseren waarbij er sprake zou zijn van een kleinschaligere horeca met een capaciteit van 160 tot maximaal 200 personen met de daarbij passende sluitingstijden van maximaal 23.00 uur. Een ontwikkeling meer passend binnen de omgeving en aansluitend bij de Toekomstvisie.

2. In een raadsbrief van 10 februari 2015 schreef het college: “Kortom, een naar onze mening positieve ontwikkeling voor de stad Almelo”. Ook schreef het college dat de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan wilde starten. Wat is er sinds die raadsbrief veranderd waardoor het college nu niet meer achter die ontwikkeling staat?

Ten tijde van de besluitvorming van het college in 2015 was de exacte omvang van het park nog niet uitgekristalliseerd. Uitgangspunt was een ontwikkeling passend binnen de destijds aangegeven Toekomstvisie. In het begin is men uitgegaan van een horeca met een omvang van 160 personen. Echter, naar de mening van de initiatiefnemer is een horeca met een grotere omvang noodzakelijk voor een positieve exploitatie. De grotere omvang hiervan leidt naar onze mening tot meer bezoekers van mensen buiten het park en daarmee tot meer verkeersbewegingen, grotere noodzakelijke aanpassing van de ontsluitingswegen met de daarbij behorende kosten.

3. Het is inmiddels bijna tien jaar geleden dat het college aankondigde dat het deze plek nieuw wilde inrichten als recreatiegebied (resort). Bent u het met ons eens dat het teleurstellend is dat er nu nog geen begin van een ontwikkeling is? Wat gaat u doen om alsnog een ontwikkeling op deze plek mogelijk te maken? Bent u bereid om met de initiatiefnemers en de bewoners in gesprek te gaan om te bekijken welke ontwikkelingen naar uw mening wel mogelijk zijn?

Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen en met de verschillende belanghebbenden. Er zijn een tweetal grotere informatieavonden gehouden over de ontwikkeling van Gravenloo waarbij informatie is uitgewisseld en mensen in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening te geven. Hierna heeft er geruime tijd overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en een afvaardiging van bewoners uit de omgeving, tussen de initiatiefnemer en de bewoners van de wijk Almelo Noordoost en de gemeente om tot een voor alle partijen passende ontwikkeling te komen.
Hoewel de bewoners hun zorg hebben uitgesproken tegen een dergelijke recreatieve ontwikkeling stuit een ontwikkeling met een kleinere horeca passend binnen dit gebied niet op grote tegenstand. Echter, de initiatiefnemer heeft aangegeven zich – om de hiervoor aangegeven redenen – niet in deze ontwikkeling te kunnen vinden en besloten niet verder te gaan met Gravenloo. Met u zijn ook wij teleurgesteld in het feit dat een proces met veeloverleg tussen diverse partijen uiteindelijk niet heeft geleidt tot een ontwikkeling van Gravenloo. Wij zullen ons nader beraden over de ontwikkeling voor dit gebied waarbij de destijds aangegeven Toekomstvisie leidend zal zijn.