Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

Vragen varkenshouderij Schout Doddestraat

De fractie heeft samen met Groen Links en de Partij van de Arbeid onderstaande vragen aan het college gesteld.

De Provincie Overijssel heeft recent een WnB-vergunning toegekend aan de heer Dekker voor het vestigen van een bedrijf met een kleine 19.000 varkens. Deze megastal komt in het gebied de Noordflank, dichtbij de bebouwde kom van Aadorp, en naar het schijnt komt er ook een deel van het bedrijf op een locatie in Vriezenveen.

Wij krijgen verontruste signalen van omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen die deze hoge concentratie aan varkens voor hun woongenot en voor de toekomst van ondernemers. Daarom hebben wij de volgende vragen voor u.

1.       In de raadsvergadering van 12 april 2016 heeft de raad ingestemd met de inpassing en handhaving van het bestaande agrarisch bedrijf aan de Schout Doddestraat. Het bedrijf had echter een kleine 6.000 varkens en dit nieuwe bedrijf wordt dus veel groter. Bent u met ons van mening dat dit niet meer valt onder het inpassen van een bestaand bedrijf?

2.       Klopt het dat bij de afspraken die gemaakt zijn over herplaatsing van agrarische bedrijven in het voormalige waterrijk gebied, geen intensieve veehouderij bedrijven meer geplaatst zouden worden?

3.       Kunt u ons een overzichtskaart geven waarop de vinden is waar de bedrijfslocaties zich bevinden?

4.       Is de verspreiding van de bedrijfslocaties inderdaad verdeeld over de gemeenten Almelo en Twenterand. Zo ja, hoe werkt dat dan met de vergunningverlening? Vindt er afstemming plaats?

5.       Wij maken ons zorgen over de gevolgen van deze megastal voor de volksgezondheid. Heeft u de GGD geraadpleegd over deze ontwikkeling? Zo ja: wat was het advies van de GGD? Zo nee: bent u bereid dit in de toekomst te doen en ons te informeren over de uitkomsten hiervan?

Hans Buitenweg GroenLinks

Martin Mulder D66

Marjolein Wessels PvdA