Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Vragen aan B&W over sportaccommodaties

Op 6 november 2017 heeft de fractie de volgende vragenbrief aan het college gestuurd over het beheer van de buitensportaccommodaties.

Geacht college,

In maart 2015 heeft de gemeenteraad het beleidskader buitensportaccommodaties vastgesteld. Op 1 juli 2015 zouden de uitvoeringstaken beheer, exploitatie en onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties aan Sportbedrijf Almelo worden overgedragen. De fractie van D66 heeft daarover tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 ook opmerkingen gemaakt. Mogelijkheden zijn (éénmalig) besproken met verenigingen om het beheer en onderhoud te laten overnemen. Van die bespreking zijn blijkbaar geen notulen gemaakt en er zijn geen conclusies getrokken. Diverse verenigingen staan niet onwelwillend tegenover de sourcing van het onderhoud, mits ze duidelijkheid krijgen over hun financiële positie en over de mate waarin er vele extra vrijwilligers gezocht moeten worden, de verantwoordelijkheden die op de verenigingen afkomen en in welke mate verenigingen participeren in de wijze waarop de sourcing gestalte krijgt.

In de afgelopen maanden lijkt er wat dat betreft weinig te zijn gebeurd. Vragen van verenigingen zijn niet beantwoord en het nieuwe tijdpad waarom de verenigingen in juli van dit jaar hebben gevraagd is er nog steeds niet. Ook de aannames die (ambtelijk) gedaan zijn m.b.t. de per vereniging aanwezige velden etc. blijken volgens de verenigingen zelf niet te kloppen.

In de begroting voor 2018 schrijft u dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase moeten worden afgerond. In de begroting valt verder te lezen dat de verenigingen en het Sportbedrijf de uitvoerders zijn. Wij krijgen echter signalen dat het Sportbedrijf bij het hele proces niet meer betrokken is.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de D66-fractie hier vragen over gesteld die het college helaas niet heeft beantwoord. Wij hebben daarom de volgende vragen en zien de antwoorden graag tegemoet:

 1.       Waarom zijn vragen van verenigingen niet beantwoord en waarom is er nog geen nieuw tijdpad?

2.       Wat is de rol van de zogenaamde kopgroep en hoe zorgt u dat de andere verenigingen ook betrokken en geïnformeerd blijven?

3.       Waar is de financiële paragraaf met betrekking tot de sourcing. Wat is de visie van het college m.b.t. de besluitvorming hierover in de gemeenteraad?

4.       Waarom is het sportbedrijf niet (meer) betrokken bij de sourcing, waarom zijn de besprekingen met het gemeentelijk sportbedrijf gestopt?

5.       Is er gesproken over “mens volgt werk principe”, waarbij de nu zittende ambtelijke ondersteuning naar sportbedrijf zou (kunnen) gaan, zoals dat in vele gemeenten wel is gebeurd en waarbij de bezuiniging op personeel van de gemeente volgens de raadsopdracht gevolgd zou kunnen worden?

6.       Waarom is er niet meer gesproken (in deze zgn. fase 3) over de uitkomsten van de besprekingen waarin de binnensporten wel (nog steeds) subsidie ontvangen en de buitensporten straks niet meer? (tarievenbeleid)

7.       Wat zijn de resultaten van de gesprekken tot juli 2017(die een jaar hebben geduurd) en welke scenario’s zijn de revue gepasseerd?

8.       Hoe gaat u realiseren dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase worden afgerond gezien de vertraging die de afgelopen maanden in het proces lijkt te zijn opgetreden?