Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 maart 2017

Raad neemt D66 motie Jongerenmanifest duurzaamheid aan

In de raadsvergadering van 21 maart 2017 heeft de raad van Almelo een door D66, samen met Groen Links en Leefbaar Almelo, ingediende motie, waarin de onderhandelaars bij de kabinetsformatie worden opgeroepen de uitgangspunten van het jongerenmanifest in het komende kabinetsbeleid over te nemen,  aangenomen met 29 stemmen vóór en 5 tegen. De tekst van de motie volgt hieronder.

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 21 maart 2017,

Constaterende dat:
 Er naar aanleiding van de 2e kamerverkiezingen een jongerenmanifest is opgesteld

De tekst van het JongerenManifest
aangestuurd door Jan Terlouw
22 februari 2017
Ondergetekenden, voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties, dringen erop aan dat onderstaande vijf punten worden opgenomen in een na 15 maart 2017 te sluiten regeerakkoord.
1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.
2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.
3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.
4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.
5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.
Ondertekenaars:
CDJA (CDA) Ard Warnink,
DWARS (GroenLinks) Noortje Blokhuis,
Jonge Democraten (D66) Wouter van Erkel,
Jonge Socialisten (PvdA) Lieke Kuiper,
JOVD (VVD) Rutger de Ridder,
OPPOSITIE (DENK) Enes Yigit,
Perspectief (ChristenUnie) Jarin van de Zande,
PINK! (PvdD) Sebastiaan Wolswinkel,
ROOD (SP) Merel Stoop,
SGP-J (SGP) Willem Pos.

Dat de voorzitters van 10 politieke jongerenorganisaties dit unaniem ondertekend hebben

Overwegende dat:
 De belangen genoemd in het manifest een hoge urgentie hebben
 Elke gemeente hier nog een grote opgave in heeft om het door te vertalen naar beleid
 Daarom sturing en (financiële) ondersteuning vanuit Den Haag noodzakelijk wordt geacht om dit effectief op gemeentelijk niveau tot uitvoering te kunnen brengen

Draagt het college op:
Om de bij de formatie betrokken (in)formateur(s) voor het nieuwe kabinet namens de gemeente Almelo te verzoeken:
 Dit jongerenmanifest door de onderhandelende partijen te laten onderschrijven
 Er op aan te dringen dat de 5 punten uit het manifest in het regeerakkoord worden opgenomen
En gaat over tot de orde van de dag.