Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 januari 2017

Soap rond sourcing groenbeheer

  Afgelopen dinsdag, 17 januari, heeft de gemeenteraad besloten om het college te vragen om met alternatieven te komen voor het uitbesteden van het groenbeheer. D66 vindt dat erg jammer omdat dit uitstel en misschien wel afstel betekent. Wat ons betreft zou het college door moeten gaan met het uitbesteden van het groenbeheer aan Twente Milieu. De schoonheidsprijs verdient de besluitvorming van afgelopen dinsdag in ieder geval zeker niet. Politieke afwegingen lijken te zijn gegaan voor het belang van de stad, het belang van het gemeentebestuur en het belang van de gemeentelijke organisatie.
De gemeente Almelo is bezig haar organisatie om te vormen. Uitvoerende taken worden zoveel mogelijk elders belegd, zodat de gemeente zich zoveel mogelijk beperkt tot beleidsvorming en regievoering. Dit moet leiden tot lagere kosten; verminderde kwetsbaarheid en betere kwaliteit. Dit is afgesproken bij de vorming van het college in 2014 en D66 onderschrijft die omvorming.
De eerste afdeling waarover gesproken werd was de afdeling groenbeheer; een relatief makkelijke afdeling om uit te plaatsen.
Over dit onderwerp hebben raad en college in het verleden (2015 en 2016) geregeld gesproken en gebotst. De wethouder (Timmer) heeft op basis van een aantal criteria en verkennende onderzoeken besloten een traject in te gaan met Twente Milieu. Daar was niet iedereen het mee eens: waarom geen echte marktpartij? Twente Milieu is immers een overheids-deelneming. De raad wilde inzicht in de afwegingen en alternatieven. Ondanks de weerstand is de wethouder nooit teruggefloten.
In de tweede helft van 2016 werd duidelijk dat de besprekingen met Twente Milieu in een afrondende fase kwamen. Ook toen nog steeds discussie.
De Christenunie, inmiddels coalitiepartij, hamerde enige keren op de mogelijkheid het groenbeheer in zijn geheel onder te brengen bij Soweco. In het zicht van de naderende eindstreep diende de Christenunie, samen met Leefbaar Almelo, Almelo Centraal, Groen Links en Partij Vrij Almelo een motie in, waarin het college wordt opgeroepen meerdere alternatieven te presenteren en daarbij vooral te kijken naar Soweco.
In de raadsvergadering echter hebben enkele partijen (CDA, Minimapartij, LAS en Democraten.nu) een amendement ingediend, waarbij de opdracht om vooral te kijken naar Soweco aanmerkelijk is afgezwakt en juist een keuze is gemaakt voor uitbesteden aan een commerciële partij. Collegepartij CDA heeft hierdoor de motie van de andere collegepartij, de Christenunie, gekaapt. De geamendeerde tekst van de motie is aangenomen.
De fractie van D66 heeft zowel tegen het amendement als tegen de motie gestemd en wel om de volgende redenen.
* De (voorlopige) keuze voor Twente Milieu lijkt een logische. Immers, zij voert al een deel van het beheer van de openbare ruimte uit en doet dat ook voor onder andere Borne.
* Er zijn inmiddels tussen de gemeente, Twente Milieu en Soweco duidelijke afspraken gemaakt, die waarborgen dat de medewerkers van Soweco die nu ook werkzaam zijn in het groenbeheer, dat ook in de toekomst blijven doen. Aanscherping daarvan is niet nodig.
* Voortgang van het sourcingstraject is van groot belang. In de eerste plaats voor de medewerkers van het groenbeheer, die recht hebben op snelle duidelijkheid. Maar ook omdat de bij het traject te behalen bezuiniging al is ingeboekt.
De snelheid van uitvoering komt nu sterk onder druk; daarom heeft het college de motie ook ontraden. Immers, als er nu nog alternatieven aangedragen moeten worden is realisatie binnen deze collegeperiode uiterst onwaarschijnlijk en misschien komt het er wel helemaal niet meer van. En dat vindt de fractie van D66 onwenselijk.
De situatie is nu zo dat de raad uiterst verdeeld is: de een wil meer markt, de ander meer aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of wil helemaal niets meer veranderen. Waarom nu, in zo’n laat stadium? Wat heeft dit voor gevolgen voor andere sourcingstrajecten? Kunnen de coalitiepartijen Christenunie en CDA nog wel met elkaar door dezelfde deur? Bij beide partijen lijkt er irritatie te zijn over het handelen van de ander. In de ogen van D66 betreurenswaardige ontwikkelingen, de niet in het belang van de stad zijn.