Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2009

D66 loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid!

Op 11 en 12 november j.l. heeft weer de jaarlijkse behandeling plaatsgevonden van de gemeentebegroting. De begroting 2010 laat een fors tekort zien van ruim € 1.300.000. Dit kan niet, want een gemeente moet wettelijk gezien een sluitende begroting indienen. B&W hebben dit probleem opgelost door in de begroting aan te geven dat het tekort zal worden weggewerkt door een in januari a.s. nader te bepalen bezuiniging. Een truc, die door D66 niet werd geaccepteerd, hierin gesteund door gedeputeerde Klaassen van de provincie. Laatstgenoemde eist dat de bezuiniging nog dit jaar bepaald wordt, wil de gemeente niet onder provinciaal toezicht gesteld worden.

Behalve het niet-gedekte tekort bestond er nog steeds geen duidelijkheid over de grote projecten in de stad (o.a. stadhuis) en de gevolgen voor de meerjarenbegroting. Dit gevoegd bij het feit dat ook toelichtende stukken niet of veel te laat beschikbaar waren maakte het op een goede en verantwoorde manier beoordelen van de begroting een vrijwel onmogelijke opgave. Op deze gang van zaken heeft Fred Gerritsen dan ook stevige kritiek laten horen.

In elk geval heeft D66 het volgende bereikt:

Ten eerste is door het college de toezegging gedaan dat in 2010 niet als alternatief voor de bezuiniging de OZB zal worden verhoogd. Daarnaast is door het College toegezegd dat er geen onomkeerbare besluiten zullen worden genomen inzake de Marsroute en de takenanalyse voordat de raad zich hierover  heeft uitgesproken in een openbaar debat.

Een begroting afkeuren doet men natuurlijk niet lichtzinnig: dan wordt het gehele ambtelijke apparaat stilgelegd. De gemeente moet door kunnen gaan met haar werk. De fractie van D66 heeft er derhalve voor gekozen in te stemmen met de begroting, met uitzondering van instemming met het ongedekt laten van het tekort. Of te wel: er is een gele kaart uitgereikt!