Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2009

Kap van de monumentale beuk bij de Kloosterhofflat

Almelo, 04-11-2009,

Betreft:
De voorgenomen kap van de monumentale beuk bij de Kloosterhofflat.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Almelo,

Tot
onze verbijstering en verontwaardiging komen wij zojuist te weten dat
er een besluit is genomen door uw college om de prachtige monumentale
beuk voor de Kloosterhofflat te kappen en wel zeer binnenkort!

De fractie van D66 acht dit zeer voorbarig en absoluut onnodig op dit voorgenomen tijdstip.
Ons is evenzo ter ore gekomen dat er geen mogelijkheid is om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen.
College,
dit achten wij ongehoord. Het besluit om de beuk OP TERMIJN te moeten
kappen in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis is weliswaar
genomen maar er bestaat onzes inziens geen enkele reden om die kap NU
al te laten plaatsvinden. Wij achten dit een zeer voorbarig besluit.

De
boom zou nu opeens ziek zijn? Een soortgelijk verhaal komt ons bekend
voor. Was dit ook niet het geval, een aantal jaren geleden, met de
monumentale bomen aan de Egbert ten Catelaan?
Er zijn meerdere
voorbeelden te bedenken waarbij door een extern onderzoek van
Boomdeskundigen is vastgesteld dat er nog veel kan gebeuren met bomen
voordat het kappen noodzakelijk is. Dus dat de veiligheid ineens in het
geding zou zijn, staat wat onze fractie betreft nog zeer te bezien.
De fractie van D66 voelt zich geschoffeerd door de hiervoor genoemde gang van zaken.

De
fractie van D66 wil u mede namens de burgers van Almelo die  mooie
bomen een goed hart toedragen dringend verzoeken een second opinion  te
laten verrichten door een extern bureau dat gespecialiseerd is op
gebied van bomen onderzoek en  bomen behandeling. Zodat de mogelijkheid
onderzocht kan worden of de prachtige beuk nog een aantal jaren onze
stad kan blijven verfraaien.

De Fractie van D66 , Fred Gerritsen en Gina Rozema

Download de brief